aluminium sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium sheet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium sheet

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm nhôm mỏng