aluminium foil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium foil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium foil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium foil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium foil

    * kỹ thuật

    lá nhôm

Từ điển Anh Anh - Wordnet