aluminium dry cargo container nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium dry cargo container nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium dry cargo container giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium dry cargo container.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium dry cargo container

    * kinh tế

    công-ten-nơ hàng khô làm bằng nhôm