aluminium smelting works nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium smelting works nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium smelting works giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium smelting works.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium smelting works

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xưởng đúc nhôm