aluminium, aluminum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium, aluminum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium, aluminum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium, aluminum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium, aluminum

    * kỹ thuật

    nhôm