aluminium structures nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium structures nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium structures giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium structures.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium structures

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kết cấu nhôm