aluminium cable steel-reinforced nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium cable steel-reinforced nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium cable steel-reinforced giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium cable steel-reinforced.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium cable steel-reinforced

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    cáp ACSR

    cáp nhôm lõi thép