aluminium brass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium brass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium brass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium brass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium brass

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đồng pha nhôm