aluminium fluorite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium fluorite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium fluorite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium fluorite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium fluorite

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nhôm florua