aluminium chloride nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium chloride nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium chloride giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium chloride.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aluminium chloride

    Similar:

    aluminum chloride: a chloride used as a wood preservative or catalyst

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).