aluminium soap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium soap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium soap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium soap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium soap

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    xà phòng nhôm