aluminum foil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminum foil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminum foil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminum foil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminum foil

    * kỹ thuật

    lá nhôm

Từ điển Anh Anh - Wordnet