aluminum carbide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminum carbide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminum carbide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminum carbide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminum carbide

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nhóm cacbua