aluminum bronze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminum bronze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminum bronze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminum bronze.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aluminum bronze

    an alloy of copper and aluminum with high tensile strength and resistance to corrosion

    Synonyms: aluminium bronze

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).