aluminum foil fuse link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminum foil fuse link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminum foil fuse link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminum foil fuse link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminum foil fuse link

    * kỹ thuật

    điện:

    dây chảy nhôm lá