acetyl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetyl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetyl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetyl.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetyl

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    axetyl

Từ điển Anh Anh - Wordnet