acetylene plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylene plant

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trạm axetylen