acetylene regulator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene regulator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene regulator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene regulator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylene regulator

    * kỹ thuật

    bộ điều chỉnh axetylen

    bộ điều chỉnh đá