acetylene-oxygen torch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene-oxygen torch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene-oxygen torch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene-oxygen torch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylene-oxygen torch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đèn xì oxyaxetylen