acetylene headlight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene headlight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene headlight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene headlight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylene headlight

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đèn pha axetilen