acetylene cutter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene cutter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene cutter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene cutter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylene cutter

    * kỹ thuật

    mũi cắt axetylen

    cơ khí & công trình:

    mỏ cắt axetylen