acetylene generator station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene generator station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene generator station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene generator station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylene generator station

    * kỹ thuật

    nhà máy sản xuất khí axetylen