acetylene producing plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene producing plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene producing plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene producing plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylene producing plant

    * kỹ thuật

    nhà máy sản xuất khí axetylen