acetylene line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylene line

    * kỹ thuật

    ống dẫn axetylen