acetylene generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene generator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acetylene generator

  * kỹ thuật

  bình phát hơi đá

  lò phát axetylen

  lò sinh axetylen

  máy sinh khí axetylen

  hóa học & vật liệu:

  máy sinh axetylen