acetylene excess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene excess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene excess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene excess.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylene excess

    * kỹ thuật

    độ dư axetylen