acetylene pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylene pressure

    * kỹ thuật

    áp suất axetylen