acetylene nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene.

Từ điển Anh Việt

 • acetylene

  /ə'setili:n/

  * danh từ

  (hoá học) Axetylen

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acetylene

  * kỹ thuật

  axetylen

  dùng axêtylen

  hơi đá

  khí axetylen

  hóa học & vật liệu:

  acêtylen

  axetilen

  axêtilen

  axêtylen

  etin

  cơ khí & công trình:

  khí đá (hơi)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acetylene

  a colorless flammable gas used chiefly in welding and in organic synthesis

  Synonyms: ethyne, alkyne