alkyne nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkyne nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkyne giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkyne.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alkyne

    Similar:

    acetylene: a colorless flammable gas used chiefly in welding and in organic synthesis

    Synonyms: ethyne

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).