acetylene lighting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene lighting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene lighting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene lighting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylene lighting

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự thắp sáng bằng axetilen