acetylene hose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene hose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene hose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene hose.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylene hose

    * kỹ thuật

    ống mềm dẫn axetylen