acetylene cutting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene cutting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene cutting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene cutting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylene cutting

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cắt bằng axetilen