acetylene gas lighting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene gas lighting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene gas lighting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene gas lighting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylene gas lighting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự chiếu sáng dùng khí axetilen