acetylene gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylene gas

    * kỹ thuật

    khí axetylen

    khí đá

    khí thắp