acetylene pressure regulator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene pressure regulator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene pressure regulator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene pressure regulator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylene pressure regulator

    * kỹ thuật

    bộ điều chỉnh áp suất axetylen

    bộ điều chỉnh axetylen