acetylene blowpipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylene blowpipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylene blowpipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylene blowpipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylene blowpipe

    * kỹ thuật

    mỏ hàn axetylen

    mỏ hàn hơi

    mỏ hàn xì