acetylsalicylic acid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylsalicylic acid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylsalicylic acid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylsalicylic acid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acetylsalicylic acid

    Similar:

    aspirin: the acetylated derivative of salicylic acid; used as an analgesic anti-inflammatory drug (trade names Bayer, Empirin, and St. Joseph) usually taken in tablet form; used as an antipyretic; slows clotting of the blood by poisoning platelets

    Synonyms: Bayer, Empirin, St. Joseph

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).