acetylsalicylic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylsalicylic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylsalicylic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylsalicylic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylsalicylic

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    axetylsalixylic