acetylencic hydrocarbon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylencic hydrocarbon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylencic hydrocarbon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylencic hydrocarbon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylencic hydrocarbon

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hyđrocacbon axetylen