acetylated cotton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetylated cotton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetylated cotton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetylated cotton.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetylated cotton

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bông axetilen