ac coupler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac coupler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac coupler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac coupler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ac coupler

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ ghép AC

    bộ ghép dòng xoay chiều