acud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acud.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acud

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tầng sét

    tầng than