ache nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ache nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ache giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ache.

Từ điển Anh Việt

 • ache

  /cik/

  * danh từ

  sự đau, sự nhức

  * nội động từ

  đau, nhức, nhức nhối

  my head aches: tôi nhức đầu

  (nghĩa bóng) đau đớn

  my head aches at the sight of such misfortunes: lòng tôi đau đớn trước những cảnh ngộ rủi ro ấy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ache

  * kỹ thuật

  y học:

  đau âm ỉ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ache

  a dull persistent (usually moderately intense) pain

  Synonyms: aching

  have a desire for something or someone who is not present

  She ached for a cigarette

  I am pining for my lover

  Synonyms: yearn, yen, pine, languish

  be the source of pain

  Synonyms: smart, hurt

  Similar:

  hurt: feel physical pain

  Were you hurting after the accident?

  Synonyms: suffer