acheron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acheron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acheron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acheron.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acheron

    (Greek mythology) a river in Hades across which the souls of the dead were carried by Charon

    Synonyms: River Acheron

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).