acheson graphite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acheson graphite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acheson graphite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acheson graphite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acheson graphite

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    grafit Acheson