acth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acth

    * kỹ thuật

    y học:

    một kích thích tố tổng hợp và có dự trữ ở tuyến tùng trước

Từ điển Anh Anh - Wordnet