acarus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acarus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acarus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acarus.

Từ điển Anh Việt

 • acarus

  /'ækərəs/

  * danh từ, số nhiều acari

  (động vật học) cái ghẻ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acarus

  * kỹ thuật

  y học:

  ve, tích, bét

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acarus

  any of several mites of the order Acarina

  Synonyms: genus Acarus