acarid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acarid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acarid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acarid.

Từ điển Anh Việt

 • acarid

  * danh từ

  (động vật) bộ ve bét

  * tính từ

  thuộc bộ ve bét

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acarid

  * kỹ thuật

  y học:

  con ve (hay tích, bét)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acarid

  very small free-living arachnid that is parasitic on animals or plants; related to ticks