accede nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accede nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accede giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accede.

Từ điển Anh Việt

 • accede

  /æk'si:d/

  * nội động từ

  đồng ý, tán thành, thừa nhận, bằng lòng

  to accede to an apinion: đồng ý với một ý kiến

  to accede to a policy: tán thành một chính sách

  lên (ngôi), nhậm (chức)

  to accede to the throne: lên ngôi

  to accede to an office: nhậm chức

  gia nhập, tham gia

  to acceden to a party: gia nhập một đảng phái

  to accede to a treaty: tham gia một hiệp ước (bằng cách chính thức tuyên bố chấp thuận)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • accede

  take on duties or office

  accede to the throne

  Synonyms: enter

  Similar:

  submit: yield to another's wish or opinion

  The government bowed to the military pressure

  Synonyms: bow, defer, give in

  assent: to agree or express agreement

  The Maestro assented to the request for an encore

  Synonyms: acquiesce

  Antonyms: dissent