assent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assent.

Từ điển Anh Việt

 • assent

  /ə'sent/

  * danh từ

  sự chuẩn y, sự phê chuẩn

  sự đồng ý, sự tán thành

  * nội động từ

  assent to đồng ý, tán thành (đề nghị, ý kiến, lời tuyên bố...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • assent

  * kinh tế

  chuẩn y

  giấy chuẩn y

  giấy chuẩn y (cho nhận tài sản của người quá cố ...)

  phê chuẩn

  sự đồng ý

  tán thành

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • assent

  agreement with a statement or proposal to do something

  he gave his assent eagerly

  a murmur of acquiescence from the assembly

  Synonyms: acquiescence

  to agree or express agreement

  The Maestro assented to the request for an encore

  Synonyms: accede, acquiesce

  Antonyms: dissent